Impressie  |  

Verzendkosten  |  

Voorwaarden  |  

Hulp  |  

Contact  |  

Disclaimer  |  

Reparaties  |  

U bevindt zich hier: 

>> Startpagina 

Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde prijzen en levertijden. M-Audioshop is gerechtigd een verkoopsovereenkomst te verbreken als niet voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoopsovereenkomst tussen M-Audioshop en de klant, alleen als uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken gelden andere afspraken.
1.3 Eventuele randvoorwaarden gesteld door de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door M-Audioshop.
1.4 M-Audioshop heeft het recht deze Algemene Voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. De Koper is aan deze gewijzigde algemene voorwaarden gebonden, tenzij hij de overeenkomst, waarvan zij deel uitmaken, schriftelijk, per e-mail of op andere door M-Audioshop aangegeven wijze heeft opgezegd per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.
1.5 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid alle overige bepalingen onverlet.

2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Voor het sluiten van een verkoopsovereenkomst met M-Audioshop dient Koper de stappen van het formulier te doorlopen. Koper dient na invulling nogmaals zijn gegevens te controleren alvorens door te gaan naar de volgende stap
2.2 Neem kennis van de algemene voorwaarden, ga akkoord en bestel
2.3 Een overeenkomst komt tot stand nadat M-Audioshop het door of namens Koper correct en volledig ingevulde bestelformulier ontvangt én M-Audioshop de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft. Naast het versturen van de overeenkomst aan de Koper archiveert M-Audioshop elke overeenkomst in haar eigen administratiesysteem.
2.4 De Koper is verplicht M-Audioshop te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats. Wijzigingen in deze gegevens dient Koper zo spoedig mogelijk aan M-Audioshop mede te delen.
2.5 M-Audioshop heeft het recht een Koper te weigeren. Omtrent de reden van de weigering is M-Audioshop niet verplicht een verklaring te geven

3 Levering
3.1 De door M-Audioshop opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief, ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. M-Audioshop is niet gebonden aan (levering)termijnen, die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
3.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.3 Wanneer de Koper aan M-Audioshop schriftelijk opgave doet van een adres, is M-Audioshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Koper aan M-Audioshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
3.4 Eigendom van geleverde producten gaat pas over indien al hetgeen u op grond van de overeenkomst aan M-Audioshop verschuldigd bent heeft voldaan.
3.5 Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de Koper over. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper of van een door Koper gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

4 Verplichtingen van de Koper
4.1 Koper is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan M-Audioshop grondig te controleren op juistheid of compleetheid. Op M-Audioshop rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
4.2 Koper zal M-Audioshop vrijwaren voor alle kosten en schade die voortvloeit uit het feit dat Koper in strijd met Artikel 4.1 handelt.
4.5 Bij overboeking per bank dient de koper de betaling binnen 10 dagen over te maken. Bij overschrijding van deze termijn vervalt de reservering van de reeds bestelde artikelen.

5 Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Koper M-Audioshop daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
5.2 Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft M-Audioshop de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Indien Koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Koper het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan M-Audioshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Koper.
5.4 Voor zover van toepassing zal M-Audioshop garanties van producenten doorleveren aan de Koper.

6 Bestellingen / communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en M-Audioshop dan wel tussen M-Audioshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en M-Audioshop, is M-Audioshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door M-Audioshop.

7 Vergoeding en betalingen
7.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle vergoedingen verschuldigd door Koper aan M-Audioshop en mogelijke betalingswijzen daarvan staan vermeld op de site. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
7.2 M-Audioshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op de website zijn vermeld zal Koper bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn.
7.3 Koper geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door Koper verkozen is.
7.4 Indien Koper niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Koper medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

8 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft M-Audioshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat M-Audioshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9 Persoonsgegevens
M-Audioshop zal de door Koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen NIET aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van de gegevens van Koper zal geschieden in overeenstemming met de Nederlandse Wetten Voor Persoongegevens.

10 Duur en beëindiging van de Overeenkomst
10.1 M-Audioshop is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen indien de Koper een of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
10.2 Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het faillissement van Koper is aangevraagd, dan wel Koper in surséance van betaling verkeert of surséance van betaling heeft aangevraagd, hetzij Koper onder curatele of onder bewind is gesteld.

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacystatement
M-Audioshop respecteert de privacy van de bezoekers van www.M-Audioshop.nl, onder andere door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese privacy richtlijn, en na invoering, de Wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.
Welke gegevens worden verwerkt De gegevens die worden verwerkt door M-Audioshop, zijn de door Koper aan M-Audioshop door middel van het invullen van het bestelformulier verstrekte gegevens en uw adresgegevens. Tevens wordt door M-Audioshop bijgehouden welke browser u gebruikt en via welke website u op onze website bent terechtgekomen.

Verzendkosten Hulp